Сътрудничество

Сдружение „Диалог“ град Средец  е учредено с Решение на Бургаски окръжен съд от 20.04.2011г.. Вписано е в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, под № 20110705003 с Удостоверение на Министерство на правосъдието № 003/05.07.2011 година, град София.

Сдружение „Диалог“ има за цел да открива, анализира и подпомага решаването на проблеми, свързани с развитието на гражданското общество в България, респективно в община Средец, социалната интеграция, провежда политика в областта на образованието, заетостта, кариерното развитие, здравеопазването, опазването на общочовешките, гражданските, социалните и културните права, евроинтеграцията, иновациите, екологията, спорта, културата и изкуството, борбата срещу дискриминацията.

Основните ползватели са младежите в Община Средец, представители на уязвими групи и представители на етническите малцинства.

В организацията членуват хора работещи в образователната социалната и правната сфера, активни представители на гражданското общество в Средец. Членове на Общото Събрание имат доказан опит в реализирането на инфраструктурни проекти и проекти от типа "хора за хора", финансирани от различни грандове на ЕС- Оперативни програми, Структурни фондове и други донорски програми.

Област: Бургас
Община: Средец
Населено място: гр. Средец
Пощенски код: 8300
ул. "Лиляна Димитрова" № 1 а
 dialog_sredec@abv.bg

Росица Петкова Пейчева

Председател