Управление на проекта

Община Средец ще поеме цялостното управление и координация на проекта, включително планиране, организация, осъществяване и отчитане на проектните дейности. Общината ще бъде отговорна за графика на индивидуалните проекти и наличните ресурси, както и за осигуряването на публичност и информиране на широката общественост за развитието на различните етапи на проекта.

Мениджърският екип се състои от ръководител на проекта, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Ролята на ръководителя на проекта ще бъде:

-        Да извърши общото ръководство и надзор на изпълнението на дейностите по проекта;

-        Да подготви и съхрани на проектната документация;

-        Да осигури правилното изпълнение на графика и придържането към концептуалния дизайн на проекта.

Координаторът на проекта ще бъде отговорен за оперативното управление на дейностите, посочени от ръководителя на проекта и ще осигури тяхното правилно и качествено изпълнение. Счетоводителят на проекта ще бъде отговорен за отчитането на изпълнението на дейностите в техния финансов аспект.  Техническият сътрудник ще подпомага ръководителя и координатора при превеждането на документи от и на английски език и ще осъществява подкрепа при изготвянето на техническите и финансови отчети към програмния оператор.

Ние осигуряваме мониторингът на текущото изпълнение на дейностите по проекта да се осъществи посредством посещения на мениджърския екип във всяка от петте детски градини. Това включва пътувания от Средец до съседните градове и села в общината. В управленската дейност, работата по координационните дейности на партньорската организация също е предвидена.

Индикатор: въведена вътрешна система за управление на проекти и одитни пътеки + представяне на отчетите от важните събития пред общинския съвет.

Екипът за управление на проекта по  график извършва мониторингово наблюдение  в петте детски градини.  Целта на този мониторинг е, чрез попълване на въпросник от педагози, родители и ромски медиатори, да се направят  заключения и препоръки относно степента на готовност за изпълнение на дейностите по проекта.