Информация и публичност

Дейността за информация и публичност включва всички гаранции за популяризиране на проекта сред широката общественост и прозрачност на финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014

За целите на проекта, ще бъде създаден специален двуезичен сайт. Той ще бъде актуализиран постоянно с най-новата информация за проекта и състоянието на неговото осъществяване и ще служи като отправна точка за документацията и образователните материали, разработени за деца  Различни видове визуални материали като снимки и видеа, както и текстови материали ще бъдат качвани своевременно.

Процесът на изпълнение ще бъде следен от местните медии редовно. Ще бъдат подготвени и разпространени прессъобщения преди всяко публично събитие. Медиите също ще бъдат поканени, за да направят кадри и да напишат статии по време на процеса на изпълнение на различните дейности - сесии с деца и родители, работилници, дейности за интеграция в училище.

Проектът ще бъде популяризиран сред родителите от ромски произход по време на визитите и срещите с медиаторите и педагозите. Брошурите, създадени с цел да достигнат до родителите, също ще повишат осведомеността относно проекта и неговите дейности.

Двете основни информационни събития ще се проведат през първата и втората година от изпълнението на проекта. Първото събитие ще се състои след началото на междукултурните работилници за деца и сесиите за родители и деца. На него ще присъстват представители на общината, педагози, партньорите и специалистите, работещи по проекта.

Второто информационно събитие ще се състои по време на втората част от работилниците за деца. То ще бъде посетено от педагози, представители на общината и партньора. И двете конференции ще се ползват с широко медийно покритие

Специално публично събитие (театрална постановка) ще бъде включено по време на провеждането на работилниците за деца. Събитието (театралната постановка) ще създаде среда за събиране на едно място на всички външни целеви групи на проекта - деца, родители, педагози, представители на НПО, членове на местната общност, представители на общината.