Дейности за интеграция на деца в риск, включително деца от ромски произход

Дейността е насочена към активно повлияване на интеграцията на деца в риск, на тяхната способност да се интегрират в училищната система, но съща така и към техните знания и желание да продължат да развиват собствената си култура.

Дейността ще обхване всички съответни етапи, свързани с успешното осъществяване на дейностите за интеграция, чрез създаването на специални образователни материали и провеждането на съответните работилници за деца. По-конкретно, дейността ще бъде разделена на следните поддейности:

1. Междукултурни работилници за деца на възраст от 3 до 6 години Всички поддейности, изброени по-долу, ще бъдат осъществени в сградите на всички участващи в проекта детски градини. Те ще позволят на децата да развиват собствените си компетенции, свързани с интеграцията в училищна среда. Голяма част от начинанията ще бъдат водени от педагози, които вече са обучени по компонент 3 по програма "Деца и младежи в риск". Междукултурните работилници ще се провеждат два пъти месечно през последните 16 месеца от проектното предложение. Те ще позволят на децата да изградят своите знания за българската и ромската култура чрез дейности, съответстващи на техния опит и възраст. Учителите ще използват различен набор от методи, придружени от ролеви игри, честване на различни празници, характерни за българската и ромската култура. Посредством специални флашкарти, както и чрез образователните карти, децата ще научат повече за различните култури по лесен за разбиране начин. Те ще имат възможността да разберат стойността на всяка култура чрез игра. Съвкупността от материали, кукли, костюми и образователни видеа, които ще бъдат разработени, също ще допринесат за осъществяване на целите на тази специфична поддейност.

Качеството на работилниците, както и съгласуваността между дейностите в различните детски градини, ще бъдат осигурени от петте координатори във всяка една от петте участващи институции. Координаторите ще направят общ преглед на програмата на работилниците. Те ще участват в някои от сесиите и ще бъдат ментори на учителите. Много важна част от координационната роля на ключовия персонал, работещ в детските градини ще бъде да провери ефекта на дейностите върху децата, които участват в тях. Ако прогрес не се наблюдава, групата координатори ще предложат на екипа, управляващ проекта, коригиращи мерки, които да бъдат приложени, така че да бъдат постигнати правилните резултати. Координацията на ниво детска градина ще осигури правилното увеличаване на въпросите, свързани с целите и задачите на проекта по време на всяка фаза от неговото изпълнение.   

2. Логическо мислене и работилници за разрешаване на проблеми; Тези работилници, ще бъдат проведени по същото време, по което и междукултурните работилници. Посредством осъществяването на специфични, логически свързани и конструктивни дейности в отбори от деца, участниците в работилниците ще започнат да научават специфичните правила на комуникация и взаимното признаване, докато изпълняват задачите. Учителите ще стимулират подобряването на познавателните умения на децата чрез дейности, наподобяващи занаяти и допълнително ще допринесат за развитието на децата, както и на тяхната готовност да бъдат част от училищно-образователната система.

3. Осигуряване на подходящи образователни материали за провеждане на работилниците;                                                                                                                                                         Екипът от ръководители на проекта ще гарантира, че всички детски градини имат всички необходими образователни материали на тяхно разположение за изпълнението на работилниците. Кукли и костюми ще бъдат закупени за реализацията на междукултурните дейности. Костюмите ще бъдат използвани и по време на подготовката и реалното изпълнение на театралната постановка, част от информационни и публични дейности.

Освен това, ръководителите на проекта ще закупят книжки за рисуване, материали за ръчен труд и други, които ще бъдат от особено значение за правилното реализиране на планираните работилници, осъществени от педагозите в детските градини.

Образователните карти ще бъдат сложени на стените, а флашкартите ще бъдат разработени и принтирани от фирма подизпълнител, но идеите, принципите и основните теми да бъдат поставени ще бъдат обсъдени предварително с екипа ръководители на проекта, учителите, провеждащи работилниците и координаторите на всяка от детските градини.

4 . Осъществяване на посещения на място на експерти, идващи от Съвета на Европа/Норвегия;

Приблизително по средата на дейностите на работилниците за интеграция на деца в риск, включително деца от ромски произход, екипът от ръководители на проекта ще организира посещение на място на експерт, идващ от Съвета на Европа или от държавите-дарители. Екипът от ръководители ще потърси помощ от оператора на програмата,  посолството на Норвегия, както и от обучителите на работилниците по време на Компонент 3, за да осигури участието на експерта по време на това посещение.

Това посещение е планирано с цел да има допълнително влияние върху педагозите и координаторите в детските градини. Експертът ще участва в някои от работилниците и ще даде допълнителна обратна връзка и предложения за подобряване на работилниците по програмата, базирайки се на неговия/нейниия опит и добрите практики на Съвета на Европа/Държавите дарители за реализация на дейности за деца в риск.

5. Осъществяване на документален филм, насочен към образоване на деца на възраст от 3 до 6 годишна възраст по българска и ромска култура;

Документалният филм ще бъде направен от изпълнител и ще бъде насочен към основната целева група на проекта. Сюжетът на трябва да бъде разработен съвместно с учители и експерти в сферата на интеграция на деца в риск. Специален акцент ще бъде поставен на ценностите на българската и ромската култура, представени по начин, достъпен за деца на възраст от 3 до 6 години. Продуктът трябва да има 5 различни под-теми, всяка от които да е с времетраене поне 5 минути. Видеото ще бъде използвано като допълнителна мултимедийна продукция за провеждането на междукултурните работилници. Копие от това видео ще бъде качено на интернет страницата и ще се разпространи и в други детски градини, като по този начин ще осигури използването му в повече институции

6. Осигуряването на правилно емоционално и езиково развитие на децата.Един от основните проблеми, подчертани в Плана за действие за изпълнението на интеграционните политики на община Средец, е недостатъчното познаване и употреба на български език от ромската общност. В тази връзка, трябва да бъде включена правилна езикова подкрепа. Ще бъде осигурено допълнително насърчаване на децата от ромски произход чрез участието на логопеди и психолози, които ще работят с децата индивидуално. Тези сесии ще бъдат проведени през последните десет месеца от проекта, когато децата вече ще имат желание и мотивация за по-нататъшно интегриране не само в детската градина и в училищна среда, но също така да работят и живеят заедно със своите връстници от българската общност. Логопедите и психолозите ще работят само с деца, които са попаднали във фокуса на педагозите в детската градина. Чрез прилагането на тази стратегия, само тези деца, които имат нужда, ще могат да се възползват от предложената допълнителна дейност.

 

Индикатори: Целеви 480 деца, включени в дейностите на проекта; закупени 1000 книжки за оцветяване,

2 работилници за деца,

1 театрален сценарий;

1 документален филм,

 комплект флашкарти и образователни карти.