Осигуряване участието на родители и семейства от ромски произход в процеса на интеграция на техните деца

Участието на родители на деца от ромски произход, както и на целите им семейства в процеса на интеграция и образование е от съществено значение за осъществяване на целите и задачите на проектното предложение.

Първата дейност по проекта използва стратегия на три нива, осигуряваща участието на заинтересованите страни в дейностите на проекта. Първата фаза ще бъде теренната работа на двама медиатори от ромски произход, които  ще бъдат назначени с трудови договори в общината. Те ще гарантират, че ромските общности са добре информирани относно дейностите по проекта и искат да вземат участие в инициативите и събитията, които ще бъдат осъществени по време на другите етапи на дейността.

Медиаторите от ромски произход ще наблюдават непрекъснато мнението на ромската общност по отношение на дейностите и ще докладват пред екипа, отговорен за управлението на проекта. Ако е необходимо, медиаторите от ромски произход ще започнат осъществяването на кампании от врата на врата, така че всяко семейство, което има деца от целевата група, да бъде добре информирано за възможността да участва в тези дейности.

Втората фаза ще включи родителите и децата в специфични образователни сесии, насочени към укрепване на връзката между родители и деца от една страна, и стимулиране на образователните перспективи на децата от ромски произход от друга. Две отделни части от по 10 сесии, фасилитирани от психолози, ще бъдат проведени на втория етап от дейността. Първата част от сесиите ще бъде насочена само към родителите и децата от ромската общност, докато останалите ще включват родители на деца и от българската и ромската общност, които посещават детските градини в Средец и региона. Чрез тези дейности ще стимулираме взаимното признаване на родителите и ще осигурим сигурна среда за обсъждане на приоритетите на децата и техните семейства.

Добре обучените психолози, предложени от партньорската организация, ще фасилитират процеса на сесиите и ще предложат набор от дейности, които ще стимулират дискусията и ще изградят желанието на родителите и децата да бъдат част от училищната система, като същевременно запазят своята специфична културна идентичност.

 По време на третата фаза, педагозите от детската градина ще осигурят на родителите възможност за провеждане на индивидуални сесии, по време на които те ще могат да обсъдят заедно мотивацията на техните деца, резултатите от интеграционните дейности, както и потенциалните задачи, които биха могли да допринесат допълнително за развитието на децата у дома.

Медиаторите от ромски произход ще имат съществена роля и тук, тъй като те ще разговарят с родителите на децата от целевата група и ще ги мотивират да участват в тези лични разговори с педагозите.