„Допълнителни проектни дейности за периода 01.01.2017-30.04.2017“

1.Ромски медиатори.  Благодарение на възможността за продължаване на дейностите по проекта за допълнителни 4 месеца - от 01.01.2017 до 30.04.2017 ромските медиаторите ще продължат да включват активно децата от детските градини, които наскоро са навършили 3-годишна възраст, както и техните семейства. Част от новите дейности ще са специфично насочени към тях и ще представляват възможност за оказване на благоприятно влияние върху процеса на приобщаването им към методите на работа в детските градини.

2. Помощ от психолози и логопеди. Много добри резултати са постигнати при работата на логопедите и психолозите, които в продължение на 18 месеца обхванаха 75 деца, попаднали във фокуса на педагозите. През допълнителните четири месеца те ще продължат да включват нови деца, които имат нужда от логопедична и психологическа помощ.            

3. Посещение на обсерватория. Следвайки добрия пример на проведеното през 2016 г. посещение с образователна цел във Варна и региона, екипите на детските градини предложиха осъществяване на последващо подобно посещение - този път в астрономическата обсерватория в Камчия. То ще спомогне за разширяване на светогледа на децата, обучаващи се в детските градини и ще е забавен, но ефективен метод за насърчаване на желанието им за образователно развитие. Посещенията ще се рeализират с автобус, подобно на приложения и успешно реализиран модел от посещенията във Варна през 2016г.                                                      

4. Гостуване на куклен театър. От особено значение за продължаващото включване на новопостъпилите в детските градини деца (или такива, които са започнали обучението си в градините по-рано, но сега навършват възрастта за включването им като част от целевата група по проекта) предвиждаме отново да засилим допълнителните дейности, провеждащи се в самите детски градини. Средата там е по-лесно контролируема и би позволила на децата да усещат детските заведния по-близки и приятни за тях. За тази цел ще поканим кукления от град Ямбол, който в продължение на 4 дни ще обиколи и направи представления във всяка една от включените в проекта детски градини. Представленията ще засягат въпроси, свързани с приятелството, толерантността и разбирателството, поднесени по начин, адекватен за целевата група по проекта.

5. Ремонтни дейности.  С възможността за получаване на допълнително финансиране за периода от януари до април 2017 г. смятаме да продължим добрата практика за подобряване на средата, в която децата се обучават. За доброто им развитие и подобряване на степента на интегрираност от значение продължава да бъде не само образователният подход на педагозите, но и условията, в които децата прекарват времето си. Поради тази причина предвиждаме да извършим допълнителни СМР на територията на филиала на детска градина "Дъга" - филиал, с. Факия съгласно приложения КСС.    

6. Управление на проекта.Управление и координация на проекта, включително планиране, организация, осъществяване и отчитане на проектните дейности ще се осъществява от координатор и счетоводител на проекта.Техническият сътрудник ще извършва преводи  на документи от и на английски език и ще подпомага координатора и счетоводителя при  изготвянето на техническите и финансови отчети към програмния оператор.