ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОГРАДАТА НА ОДЗ „СНЕЖАНКА“ ГР. СРЕДЕЦ

          На 05.10.2015 г., след проведена  открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с  предмет: „Избор на изпълнител на СМР” по проект BG06-216 "Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование - грижа за деца в риск в Община    Средец“ по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, бе сключен договор с класирания на първо място участник и избран за изпълнител по обособена позиция № 1 "Реконструкция на ограда на детска градина Снежанка" .
          Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 30 дни след влизане в сила на договора.
          Реконструкцията на ограда на ОДЗ „Снежанка“ е част от изпълнението на Дейност 3 „Възстановителни и благоустройствени работи и оборудване“ по проект BG06-216 "Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование - грижа за деца в риск в Община    Средец“.
         С възстановяването на съществуващата ограда, ще се подобри безопасността на работа с децата в детската градина и  външния облик на двора.
         Предстои сключване на договор с избран изпълнител по обособена позиция №2 "Реконструкция на дограма на ОДЗ 2 "Бърборино" филиал  и ЦДГ  Орлинци“.