Пресконференция

На 18.04.2016 г.  в читалище „Пробуда 1897 г.“  гр. Средец се проведе окончателна  пресконференция по проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование – грижа за деца в риск в Община Средец”, на която бяха отчетени постигнатите резултати от изпълнение на дейностите.

Проектът се реализира в рамките  на Компонент 2 „Деца в риск“ на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Бенефициент по проекта е община Средец, а негов партньор е Сдружение „Диалог“ от гр. Средец.
Размера на безвъзмездната финансова помощ е 225 328,00 евро. До момента след проведени четири открити процедури, една публична покана по ЗОП  и сключени договори с десет изпълнители са усвоени 184 402,03 ЕВРО. Във връзка с  реализираните икономии от 40 925,97 ЕВРО. Община Средец е заявила искане за изпълнение на допълнителни дейности за срок до 31.12.2016 г.  

Осъществена е основната цел на проекта:
Подобряване състоянието на децата в риск в Община Средец на възраст от 3-6 години, с акцент върху образователната интеграция на деца от уязвими социални групи, включително от ромски произход.
и Специфичните цели:
- създаване на устойчива среда за социална адаптация и образователна интеграция;
- подобряване на нивото на предучилищна подготовка за децата от социално уязвими групи;
- осигуряване на стабилна среда за подкрепа на родителите в неравностойно положение;
- избягване на ранното отпадане от училище сред най-младите членове на общността.

В хода на изпълнение на проекта, двама ромски медиатори и петнадест учители,  обучени по Компонент 3 за работа в мултикултурна среда, активно  участваха в работата с родители и деца.
Четирима фасилитатори предложени от партньора по проекта, в продължение на 10 месеца работиха с деца и родители, за стимулиране взаимното признаване на родителите и осигуряване сигурна среда за обсъждане на приоритетите на децата и техните семейства.

Двама логопеди и двама психолози  работят с деца от петте детски градини за осигуряване на правилно емоционално и езиково развитие на децата.
Осъществи се посещение на Норвежки експерт в областта на децата в риск, с цел представяне на добри практики от Кралство Норвегия и изготвяне на аналитичен доклад за работата на педагогическия и ръководния персонал във всички включени по проекта детски градини, който да включва  препоръки за подобряването на работата по интеграцията на деца в риск след края на проекта.

Възстанови се оградата на ОДЗ „Снежанка“ гр. Средец и се извърши подмяна на дограма в ОДЗ „Бърборино“ гр.Средец и ЦДГ с. Орлинци.
За успешното провеждане на междукултурните работилници и работилници за логическо мислене и решаване на конфликти по проекта, след провеждане на обществени поръчки по ЗОП са доставени 120 бр. костюми,  50 бр кукли и различни помощни образователни материали за децата. Закупени са 10 бр. настолни компютри, 5 мултифункционални устройства и 9 CD плеъра. Те са  разпределени в петте детски градини и филиалите към тях.  Специално за проекта е разработен двуезичен сайт, на който периодично  се публикува информация за напредъка на проекта и снимков материал. Адресът на интернет сайта е children-sredets.eu.

След получаване на анекс към договор №Д03-350/18.07.2014 г. в Дейност 2   „Дейности за интеграция на деца в риск, включително деца от ромски произход“ ще бъдат изпълнени четири нови поддейности:
 1. „Посещение на гр.Варна с образователна цел -посещение на „Делфинариум” и Зоопарк;
 2. „Среща на етностите;
 3.„Зелена седмица”;
 4. „Седмица на безопасността на движението”.

В дейност 3 „Възстановителни и благоустройствени работи и оборудване“ са предвидени подмяна на дограма  и закупуване на мултифункционално устройство в ЦДГ „Дъга“ с. Дебелт -  филиал с. Факия.