Пресконференция по проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование – грижа за деца в риск в Община Средец”

На 25.06.2015 г.  във Военен клуб Средец гр. Средец се проведе стартираща пресконференция по проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование – грижа за деца в риск в Община Средец”. Проектът се реализира в рамките  на Компонент 2 „Деца в риск“ на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Бенефициент по проекта е община Средец, а негов партньор е Сдружение „Диалог“. Проектът е първия проект, който община Средец изпълнява по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. По време на пресконференцията бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Размера на безвъзмездната финансова помощ е 225 328,00 евро.

Основната цел на проекта е подобряване състоянието на децата в риск в Община Средец на възраст от 3-6 години, с акцент върху образователната интеграция на деца от уязвими социални групи, включително от ромски произход.

Продължителността на изпълнение на проекта е до 30.04.2016 г. Дейностите  се изпълняват в петте детски градини на територията на общината – ОДЗ  „Снежанка“, ОДЗ „Бърборино“, ЦДГ „Дъга“ с. Дебелт, ЦДГ с. Орлинци и ЦДГ с. Загорци.

Екипът за управление на проекта отбеляза, че за успешното провеждане на междукултурните работилници и работилници за логическо мислене и решаване на конфлитки по проекта, след провеждане на обществени поръчки по ЗОП са доставени 120 бр. костюми,  50 бр кукли и различни помощни образователни материали за децата. Закупени са 10 бр. настолни компютри, 5 мултифункционални устройства и 9 CD плеъра. Те ще бъдат разпределени в петте детски градини и филиалите към тях.  Специално за проекта е разработен двуезичен сайт, на който периодично ще се публикува информация за напредъка на проекта и снимков материал. Адресът на интернет сайта е children-sredets.eu.

На пресконференцията присъстваха  представители на медии, НПО, представители на детските градини, както и двамата ромски медиатори, ангажирани с проектните дейности