НОРВЕЖКИ ЕКСПЕРТ ПОСЕТИ ОБЩИНА СРЕДЕЦ

В периода 03.04.2016 – 09.04.2016 г. на работно посещение в Община Средец бе експерт в областта на децата в риск - представител на Българо - Норвежко дружество от гр. Осло, Кралство Норвегия.

Посещението се осъществи в изпълнение на дейност  по проект  BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование – грижа за деца в риск в Община Средец”, Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

В продължение на седем дни г-жа Марияна Алкнес  проведе срещи с Кмета на община Средец инж. Иван Жабов, екипа за управление на проекта, координаторите на дейности за деца, ромските образователни медиатори и педагозите. Всеки ден по предварителна програма тя присъства и наблюдава с особен интерес, провеждането на междукултурни работилници във всяка една от петте детски градини включени в проекта.

Експертът имаше възможност от една страна да се запознае отблизо с дейностите по проекта, тяхната организация и ефект върху   целевите групи и  от друга да представи добри практики за интеграция на деца в риск на възраст 3-6 години от Кралство Норвегия, които биха могли да бъдат  приложени в детските градини на общината.

След края на посещението г-жа Алкнес ще  представи аналитичен доклад за работата на педагогическия и ръководния персонал във всички включени по проекта детски градини, като вземе под внимание проектните дейности и залегналите в проекта цели.

Докладът ще включва оценка на адекватността на дейностите по проекта съобразно конкретната среда в Община Средец, оценка на съдържателния обхват и ефективност на провежданите работилници в детските градини и списък от препоръки за подобряването на работата по интеграцията на деца в риск след края на проекта.