Заключителна пресфонфернция

На 27.04.2017 г.  в зала №1 в сградата на община Средец се проведе заключителна  пресконференция по проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование – грижа за деца в риск в Община Средец”, на която бяха отчетени постигнатите резултати от изпълнение на дейностите. Проектът се реализира в рамките  на Компонент 2 „Деца в риск“ на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Бенефициент по проекта е община Средец, а негов партньор -  Сдружение „Диалог“ от гр. Средец.

Размера на безвъзмездната финансова помощ е 249 986,00 ЕВРО, а периода на изпълнение 18.07.2014-30.04.2017 г. В рамките на проекта са  проведени четири открити процедури, една публична покана по ЗОП  и сключени договори с петнадесет изпълнители.  

Осъществена е основната цел на проекта:

Подобряване състоянието на децата в риск в Община Средец на възраст от 3-6 години, с акцент върху образователната интеграция на деца от уязвими социални групи, включително от ромски произход.

и Специфичните цели:

  • създаване на устойчива среда за социална адаптация и образователна интеграция;
  • подобряване на нивото на предучилищна подготовка за децата от социално уязвими групи;
  • осигуряване на стабилна среда за подкрепа на родителите в неравностойно положение;
  • избягване на ранното отпадане от училище сред най-младите членове на общността.

В хода на изпълнение на проекта, двама ромски медиатори и петнадест учители,  обучени по Компонент 3 за работа в мултикултурна среда, активно  участваха в работата с родители и деца.

Четирима фасилитатори предложени от партньора по проекта, в продължение на 10 месеца работиха с деца и родители, за стимулиране взаимното признаване на родителите и осигуряване сигурна среда за обсъждане на приоритетите на децата и техните семейства.

Двама логопеди и двама психолози  провеждаха сесии с деца от петте детски градини за осигуряване на правилно емоционално и езиково развитие на децата.

Норвежки експерт в областта на децата в риск, посети петте детски градини в рамките на седем дни, с цел представяне на добри практики от Кралство Норвегия. Г-жа Алкнес  изготви  и представи  аналитичен доклад за работата на педагогическия и ръководния персонал, във всички включени по проекта детски градини. Докладът включваше  препоръки за подобряването на работата по интеграцията на деца в риск, след края на дейностите по проекта.

Възстанови се оградата на ДГ „Снежанка“ гр. Средец, извърши се  подмяна на дограма в ДГ „Бърборино“ гр.Средец и ДГ с. Орлинци.

За успешното провеждане на междукултурните работилници и работилници за логическо мислене и решаване на конфликти по проекта, след провеждане на обществени поръчки по ЗОП са доставени 120 бр. костюми,  50 бр кукли и различни помощни образователни материали за децата. Закупени са 10 бр. настолни компютри, 6 мултифункционални устройства и 9 CD плеъра. Те са  разпределени в петте детски градини и филиалите към тях.  Специално за проекта е разработен двуезичен сайт, на който периодично  се публикува информация за напредъка на проекта и снимков материал. Адресът на интернет сайта е children-sredets.eu.

Във връзка с реализирани икономии след провеждане на обществени поръчки по ЗОП и   подписан анекс към договор № Д03-350/18.07.2014 г. се изпълниха следните нови поддейности:

 ● „Посещение с образователна цел  на „Делфинариум” и Зоопарк в гр. Варна от 320 деца, педагози и помощен персонал;

 ● „Среща на етносите;

 ● „Зелена седмица”;

 ● „Седмица на безопасността на движението”;

 ●  Подмяна на дограма в ДГ „Дъга“ с. Дебелт филиал с. Факия.

В края на месец декември 2016 г. след предоставената възможност за подаване на проектно предложение за допълнителни дейности, необхванати по проекта, екипът изготви и входира в ГДСФМОП гр. София, предложение за нови дейности, ведно с подробен бюджет. След одобрението им, Кметът на община Средец инж. Иван Жабов сключи нов Анекс към договор №Д03-350/18.07.2014 г.

В рамките на одобрените допълнителни дейности 280 деца, заедно с педагози и помощен персонал от петте детски градини, посетиха Авиокосмически център с планетариум в СОК Камчия.

В продължение на четири дни Куклен театър от гр. Ямбол, представи осем представления за деца в детските градини и филиалите към тях. 

В последния месец от проектните дейности се извърши подмяна на вътрешни врати  и ремонт на санитарен възел в ДГ „Дъга“ с. Дебелт филиал с. Факия.  

Експерти от отдел „Външни европейски програми“ към ГДСФМОП на Министерство на образованието и науката, които бяха гости на събитието, благодариха на г-н Иван Жабов  и на екипа, като дадоха висока оценка на изпълнението на дейностите по проекта и постигнатите резултати, при осъществяване на заложените цели.