Допълнителни дейности

В края на месец декември 2016 г. след предоставената възможност за подаване на проектно предложение за допълнителни дейности, необхванати по проекта, екипът изготви и входира в ГДСФМОП гр. София, предложение за нови дейности, ведно с подробен бюджет. След одобрението им, Кметът на община Средец инж. Иван Жабов сключи нов Анекс към договор №Д03-350/18.07.2014 г.

В рамките на одобрените допълнителни дейности 280 деца, заедно с педагози и помощен персонал от петте детски градини, посетиха Авиокосмически център с планетариум в СОК Камчия.

В продължение на четири дни Куклен театър от гр. Ямбол, представи осем представления за деца в детските градини и филиалите към тях.

В последния месец от проектните дейности се извърши подмяна на вътрешни врати  и ремонт на санитарен възел в ДГ „Дъга“ с. Дебелт филиал с. Факия.